คณาจารย์

ผศ.ดร.จันทนา สังวรโยธิน
Asst.Prof.Dr. Chantana Sangvornyotin

ผศ.ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ
Asst.Prof.Dr. Chatthanon Bhothikhun

อ.จงรัก ปริวัตรนานนท์
Chongrug Pariwatnanont

ผศ.ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
Asst.Prof.Dr. Dechaphan Ratsasanasart

ผศ.จารุตม์ คุณานพดล
Asst.Prof. Jarut Kunanoppadol

รศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์
Assoc.Prof.Dr. Kasama Sirisomboon

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
Asst.Prof.Dr. Kittisak Khuwaranyu

ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์
Dr. Nat Thuchayapong

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
Asst.Prof.Dr. Nattawut Tharawadee

ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
Asst.Prof.Dr. Nitipong Soponpongpipat

ผศ.นพพงศ์ ศรีตระกูล
Asst.Prof. Noppong Sritrakul

ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์
Asst.Prof. Pongsiri Jaruyanon

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี
Asst.Prof.Dr. Porametr Arromdee

รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
Assoc.Prof.Dr. Saroj Pullteap

ผศ.ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
Asst.Prof. Sivapong Phetsong

ผศ.ศุภชัย วาสนานนท์
Asst.Prof. Supachai Wasananon

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
Asst.Prof.Dr. Teerasak Hudakorn

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
Asst.Prof.Dr. Thibodin Sansawang
 

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ
Asst.Prof.Dr. Thosapon Katejanekarn

ผศ.ดร.วิชุดา เมตตานันท
Asst.Prof.Dr. Vichuda Mettanant

ผศ.ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์
Asst.Prof.Dr. Weeranut Intagun

 

เจ้าหน้าที่

กัลยกร(จอย) คงอิ่ม

จารุวรณ(จ๋า) แซ่เลี้ยว

เจตพร(โจ้) สุคนธา

ธรากร(ปุ๊ก) สามิภักดิ์

ไพศาล(บอม) คำสว่าง

ภาณุวัฒน(บอล) วาสุ

ภูริตา(ปู) อารยะรัตนกุล

เมฆ(พัน) ปางงาม

ฤทธิ์ณรงค์(ฤทธิ์) หวังสู้ศึก

วัลลภา(แอน) อรุณมงคลโชค

สมจิตร(ตั๋ง) แผนดี

อิทธิพล(ป๊อบ) ถิ่นน้อยวงษ์