ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
Asst.Prof.Dr.Dechaphan Ratsasanasart

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
- บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
- บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การบัญชี


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015). “Factors influencing consumers’ selection of garage.” RMUTI Journal Special Issue 1 2015: 423-427. (TCI กลุ่ม 1)


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Ratsasanasart, D. (2019), “Influence Factors for Purchasing Industrial Instrument Products: A Case Study of Companies in an Industrial Estate”, The 2019 International Electrical Engineering Congress (IEECON2019). Hua Hin Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. pp.1-4.

2. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2019), “Factors Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision to Enter to the ASEAN Labor Market” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.969-973.

3. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2019), "The Prediction of Management Proficiency in Conflict Management in Factories" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.979-984.

4. Ratsasanasart, D., Sangvornyotin, Ch., and Tantivivathanaphan, S (2019), "Conflict management techniques which affect future co-operaton and task accomplishment in Thailand automotive industry." International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 8s, (2019), pages 515-523.

5. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2018), "Knowledge and Behavioral Factors Influencing the Gas-fuel Car Owner in Making Decision to Use LPG and NGV: Case Study in Muang District, Samutprakarn Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.1-3.

6. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2018), "Factors Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.8-11.

7. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. “The Deciding Factors on Choosing Logistics Service Providers in the Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017. pp.710-714.

8. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2016). “Strategy for competitive advantage in red brick business.” In proceeding of the 8th international conference on sciences, technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016.

9. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2016). “Factor affecting the consumer in selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.” In proceeding of the 8th international conference on sciences, technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII), Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016, pp.102-106.

10. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015). “Comparison study on customer’s attitude towards services from traditional and modern building material retail stores in Nakhonpathom province.” In proceeding of the 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015, pp.335-340.

11. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015). “Influential factors on behavior of purchasing used car of customer.” In proceeding of the 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015, pp.341-346.