ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์
Asst.Prof.Dr.Dechaphan Ratsasanasart

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
- บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
- บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2542)
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-การบัญชี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (2537)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การบัญชี


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Ratsasanasart, D., Sangvornyotin, Ch., and Tantivivathanaphan, S., (2019), "Conflict management techniques which affect future co-operaton and task accomplishment in Thailand automotive industry", International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 8s, (2019), pp./pages. 515-523.

2. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ มานพ สีเหลือง (2555), “Analysis of Company Cost Estimation for reducing the environmental impact”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2555), หน้า 695-702.

3. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ มานพ สีเหลือง (2555), “Study of Management Compensation and The Performance of Outsourced Management”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2555), หน้า 717-722.

4. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ มนตรี พิริยะกุล และ นภาพร ขันธนภา (2556), “The Structural Relationship Model of Factors Affecting Perceived Shared Value for Intention to Stay”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ISSN 1686-9664, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1 (มกราคม–กุมภาพันธ์ 2556), หน้า 112-117.


5. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ นพพร จันทรนำชู และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (2557), “การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ISSN 0125-2437, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม–ธันวาคม 2557, หน้า 1-15.

6. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ และ จันทนา สังวรโยธิน,(2015), “Factors influencing consumers’ selection of a garage”, RMUTI Journal Special, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, Issue 1.


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Factors Influencing Manufacturing Division Employee’s Work Safety Behaviour in Samutsakorn Provinc". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 372.

2. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Forecasting the Value Chain Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value Affected Business Performance of Manufacturing Industry in Amata City Industrial Estate, Rayong Province".  The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 373.

3. Sangworyotin, C., Piriwatnanon, C. and Ratsasanasart, D. (2021) "Marketing Strategy to Develop the Competitiveness of Food Processing and Food Product: A Case Study of Community Enterprise in Western Thailand". The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2021). Online Conference Thailand. 18 September 2021. pages 109-116.

4. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2020), “Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in Western Region of Thailand”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand. pp./page.. 331-336.

5. Ratsasanasart, D.(2020), “Predictors of Behavior Factors of Industrial Waste Management: A Case Study at Bangplee Industrial Estate” The International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT2020), September 11–13, 2020.

6. Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2020), “Knowledge, Attitude, and Behavior Affecting the Electrical Energy Saving in Office Staff in Textile and Apparel Industry”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII, 2020). Silpakorn University Thailand. 24 July 2020. pp./page. 337-342.

7. Ratsasanasart, D. (2019), “Influence Factors for Purchasing Industrial Instrument Products: A Case Study of Companies in an Industrial Estate”, The 2019 International Electrical Engineering Congress (IEECON2019). Hua Hin Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. pp.1-4.

8. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2019), “Factors Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision to Enter to the ASEAN Labor Market” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.969-973.

9. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2019), "The Prediction of Management Proficiency in Conflict Management in Factories" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.979-984.

10. Ratsasanasart, D. and Sangvornyotin, C. (2018), "Knowledge and Behavioral Factors Influencing the Gas-fuel Car Owner in Making Decision to Use LPG and NGV: Case Study in Muang District, Samutprakarn Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.1-3.

11. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2018), "Factors Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.8-11.

12. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. “The Deciding Factors on Choosing Logistics Service Providers in the Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017. pp.710-714.

13. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2016). “Strategy for competitive advantage in red brick business.” In proceeding of the 8th international conference on sciences, technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII), 102-106. Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar. June 15-17, 2016.

14. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2016). “Factor affecting the consumer in selecting canned seafood muang district, nakhonpathom province.” In proceeding of the 8th international conference on sciences, technology and innovation for sustainable well-being (STISWB VIII), Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016, pp.102-106.

15. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015). “Comparison study on customer’s attitude towards services from traditional and modern building material retail stores in Nakhonpathom province.” In proceeding of the 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015, pp.335-340.

16. Ratsasanaasart, D. and Sangvornyotin, C. (2015). “Influential factors on behavior of purchasing used car of customer.” In proceeding of the 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, July 30 – August 2, 2015, pp.341-346.