ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ์
Dr.Nat Thuchayapong

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2555)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2548) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การจำลองสภาพการถ่ายเทความร้อนการออกแบบท่อความร้อนและระบบความร้อน (Heat transfer simulation, Heat pipe and heat system design)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ
1. Thuchayapong, N., and Tharawadee, N., (2019),  "Cost Analysis of Biomass Briquette Stove." Research & Knowledge ปีที่  5 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2562) .หน้าที่ 6-9.


ประเภทประชุมวิชาการ

1. Thuchayapong, N., and Tharawadee, N., (2019), "Cost Analysis of Biomass Briquette Stove" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 143-147.

2. Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N., and Thuchayapong, N., (2019), "The Production of Biofuel Briquette from Waste Paper" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 154-159.

3. Inthagun, W. and Thuchayapong, N., (2016), “The Study of Physical Properties and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from Leucaena Leucocephala”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 June 2016, pp./page. 490-497.

4. Thuchayapong, N., and Inthagun, W., (2016), “The Thermal Characteristic of Biomass Briquette Stove”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15–17 June 2016, pp./page. 498-502.

5. Tharawadee, N., and Thuchayapong, N., (2015), “The Effect of Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost Of Biomass Powder”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, 30 July - 2 August 2015, pp./page. 418-423.

6. Thuchayapong, N., and Inthagun, W., (2015), “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetchaburi, Thailand, 30 July - 2 August 2015, pp./page. 203-208.