ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ จรุยนนท์
Asst.Prof.Pongsiri Jaruyanon

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2536)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics (CFD)), เครื่องจักรกลของไหล(Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special, Issue 1, pp. 15-24. 

ประเภทประชุมวิชาการ

1. วิชุดา เมตตานันท, ทสพล เขตเจนการ, ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพรัตน์ ฉ่ำมาก และ วรเชษฐ์ นามวงศ์ (2564) "การพัฒนาสมการ OTTV สำหรับห้องรับแขกภายในบ้านเดี่ยว (Formulation of the OTTV equation for living-rooms in Thailand)". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 811-818.

2. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, วิชุดา เมตตานันท, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นันทวัฒน์ วีระยุทธ,  วิชญ์พล อาภาแจ่มจรัส และ  พฤกษ์ มหาขันตรี (2564) "การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ระบุตำแหน่งวัตถุแบบ 2 มิติภายในอาคาร". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 787-793.

3. Sritrakul, N., Phetsong, S., Weerayuth, N. and Jaruyanon, P. (2021) "FACTORS INFLUENCING ON PURCHASING DECISION OF ELECTRIC MOTORCYCLE ON PUBLIC MOTORCYCLE DRIVER IN NAKHON PATHOM". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 184-190.

4. Sritrakul, N., Phetsong, S., Jaruyanon, P. and Hudakorn, T. (2021) "การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพสำหรับระบบสูบน้ำเพื่อการชลประทาน กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 962-970.

5. Sritrakul, N., Jaruyanon, P., Pattana, S. and Wiratkasem, k. (2021) "STUDYING OF THE HIGH ENERGY PERFORMANCE FOR OIL-FREE SCREW AIR COMPRESSOR IN THAILAND". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 71-76.

6. Sritrakul, N., Phetsong, S., Weerayuth, N. and Jaruyanon, P. (2021) "FACTORS AFFECTING CONSUMER’S DECISION TO BUY THE BATTERY ELECTRIC VEHICLES OF PEOPLE IN NAKHON PATHOM". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 177-183.

7. Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T., and Jaruyanon, P., (2019), "Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 6 March 2019 - 8 March 2019, Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

8.Hudakorn, T., Kitjettanee, Ch., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P., (2019), "A Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon Pathom Province." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). 6 March 2019 - 8 March 2019. Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

9. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE061, pp. 388-395.

10. ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.

11. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME55, pp. 292-302.