ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ จรุยนนท์
Asst.Prof.Pongsiri Jaruyanon

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2536)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics (CFD)), เครื่องจักรกลของไหล(Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ

1. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries”, RMUTI Journal, Special, Issue 1, pp. 15-24. 

ประเภทประชุมวิชาการ

1. Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T., and Jaruyanon, P., (2019), "Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 6 March 2019 - 8 March 2019, Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

2.Hudakorn, T., Kitjettanee, Ch., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P., (2019), "A Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon Pathom Province." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). 6 March 2019 - 8 March 2019. Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

3. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015), “Energy saving potential in fresh market of NakhonSawan province, Thailand”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, No. MEE061, pp. 388-395.

4. ศิวะพงษ์ เพ็ชรสงค์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ นพพงศ์ ศรีตระกูล และ กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู (2557), “การออกแบบและทดสอบใช้งาน GPS Logger สำหรับบันทึกการใช้พลังงานและเส้นทางการเดินเรือประมง”, WMS Management Research National Conference # 3: Innovation and Social Enterprise, โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2 พฤษภาคม 2557, หน้า 708-716.

5. Khuwaranyu, K., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P. (2013), “Fishing energy efficiency review for the consumption reduction in fisheries”, The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), The Grand Luang Prabang Hotel & Resort, Luang Prabang, Lao PDR, 4-6 September 2013, No. MME55, pp. 292-302.