ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ
Asst.Prof.Dr.Chatthanon Bhothikhun

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, กลศาสตร์ของแข็ง, การวิเคราะห์การโก่งของแผ่นบาง


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Phothikun, C. (2021) "Closed-form Expressions of Generalized Conforming Triangular Finite Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate", ENGINEERING JOURNAL Vol. 25 Issue/No. 2 (Febuary 2021). pages 245-252.

2. Bhothikhun, C., Otarawanna, S., Ngiamsoongnirn, K.,Malatip, A.,Eiamaram, P., Phongthanapanich, S., Juntasaro, E., Kowitwarangkul, P., Intarakumthornchai, T., Boonmalert, P., (2020), "An educational software suite for comprehensive learning of Computer-Aided Engineering", Computer Applications in Engineering Education Volume 28 Issue/No. 5 (September 2020). pages 1083-1109.

3. Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2015), “Development of DKT Finite Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate”, Journal of Thermal Stresses, Vol.38, No.7, pp.775-791.

ประเภทการประชุมวิชาการ

1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, ณัฐวัฒน์ โสภามาตร, ณครินทร์ แสนสุริวงษ์, ธนพล จันทร์พูลพงษ์ และ นันทิพัฒน์ แก้วบุญ (2564) "การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม Energy Plus", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 890-896.

2. กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, จันจิรา เคหะเจริญ, รสนันท์ นิลศรี, สิรินาท วงศ์แสวงกิจ และ สุธาสินี พึ่งเทียน (2564) "การทํานายปริมาณไฟฟ้าเหลือใช้ของภาคกลางจากฐานข้อมูลปี 2562 (Prediction of Excess Electricity in Central Region of Thailand from 2019 Database)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จ.นครปฐม (Online Conference) ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 803-810.

3. Bhothikhun, C., Kanya, T., and Jangso, R., (2020), "Thermal Comfort of Combined Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center using CFD", The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand.

4. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, กตัญญุตา จันทร์เทพ, ธิติพรรณ นิยะโต (2563), "ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง (GREEN HOUSE GASES FROM MACHINE WOVEN CARPETS PRODUCTION )", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19. เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ต จ. จันทบุรี ไทย. 12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563. หน้าที่ 1-6.

5. ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ปรเมศร์ อารมย์ดี, กษมา ศิริสมบูรณ์, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ศุภชัย วาสนานนท์(2563), "Allman-Generalized Conforming Flat Shell Triangular Finite Element for Thin Plate Structural Analysis", The 34th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 15 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 377-384.

6. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Wasananon, D. (2019), "Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.132-137.

7. Sangsawang, T., Kunama, C., Tapunya, N., Intano, W., Bhothikun, C., Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019), "The study of Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.148-153.

8. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang, T. and Sirisomboon, K. (2019), "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.892-898.

9. Bhothikhun, Ch., Sansawang, Th., Arromdee, P. and Sopamas, N., (2019), "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบบทำความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออกกำลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ."การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19). ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี. วันที่ 12-13 มีนาคม 2563. pages 73-79.

10. Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018), "Adaptive Discrete Kirchhoff Quadrilateral Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.182-187.

11. Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), "Computational Simulation on Hydrodynamics Behaviour of Air-Sand Bed in Twin Cyclonic Fluidized-bed Combustor", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.312-316.

12. Bhothikhun, C. (2017), “Generalized Conforming Flat Shell Triangular Element for Thin Plate Structural Analysis” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 414-421. Khunming, China, June 26-28, 2017.

14. Bhothikhun, C. (2016), “Generalized Conforming Triangular Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate” The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 7p. Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 13 - 16, 2016.

15. Bhothikhun, C. (2016), “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending Analysis” The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 75-82. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.