ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ
Asst.Prof.Dr.Chatthanon Bhothikhun

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, กลศาสตร์ของแข็ง, การวิเคราะห์การโก่งของแผ่นบาง


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Wasananon, D. (2019), "Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.132-137.

2. Sangsawang, T., Kunama, C., Tapunya, N., Intano, W., Bhothikun, C., Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019), "The study of Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.148-153.

3. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang, T. and Sirisomboon, K. (2019), "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.892-898.

4. Bhothikhun, Ch., Sansawang, Th., Arromdee, P. and Sopamas, N., (2019), "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบบทำความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออกกำลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ."การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19). ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี. วันที่ 12-13 มีนาคม 2563. pages 73-79.

5. Bhothikhun, C. and Arromdee, P. (2018), "Adaptive Discrete Kirchhoff Quadrilateral Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.182-187.

6. Arromdee, P., Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), "Computational Simulation on Hydrodynamics Behaviour of Air-Sand Bed in Twin Cyclonic Fluidized-bed Combustor", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.312-316.

7. Bhothikhun, C. (2017), “Generalized Conforming Flat Shell Triangular Element for Thin Plate Structural Analysis” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, 414-421. Khunming, China, June 26-28, 2017.

8. Bhothikhun, C. (2016), “Generalized Conforming Triangular Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate” The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016), 7p. Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, December 13 - 16, 2016.

9. Bhothikhun, C. (2016), “Adaptive DKQ Finite Element for Plate Bending Analysis” The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 75-82. Yangon, Myanmar, June 15–17, 2016.

10. Bhothikhun, P. and Dechaumphai, P. (2015), “Development of DKT Finite Element Formulation for Thermal Bending of Thin Plate”, Journal of Thermal Stresses, Vol.38, No.7, pp.775-791.