รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Nitipong Soponpongpipat

ตารางสอนอาจารย์ 

Education:
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2543)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2537) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel), ท่อความร้อนและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Pipe and Heat Exchanger)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์. (2559). เครื่องพิมพ์ภาพงานศิลปะ [เครื่องพิมพ์ภาพ]. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์.

ประเภทการวารสารวิชาการ

1. Soponpongpipat, N., (2022). "Short Torrefaction Process: A New Alternative Way for Biomass Pellet Upgrading", International Energy Journal Vol. 22 Issue/No. 1 (March 2022). pages 1-8.

2. Soponpongpipat, N., Nanetoe, S., and Comsawang, P., (2020), “Thermal and Torrefaction Characteristics of a Small-Scale Rotating Drum Reactor”, Processes, Vol. 8(4), pp. 489(1-11).

3. Soponpongpipat, N., Nanetoe, S., and Comsawang, P., (2020), “Thermal Degradation of Cassava Rhizome in Thermosyphon-Fixed Bed Torrefaction Reactor”, Processes, Vol. 8(3), pp. 267(1-15).

4. Comsawang, P., Nanetoe, S., and Soponpongpipat, N., (2020), “Co-Firing of Sawdust and Liquid Petroleum Gas in the Application of a Modified Rocket Stove”, Processes, Vol. 8(1), pp. 112(1-9).

5. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Comsawang, P. (2016), “Prediction model of higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, In Press, Corrected Proof, Available online, Vol.89 (27 February 2016), No. 3: 425-435. 

6. Soponpongpipat, N. and Sae-Ueng, U. (2015), “The effect of biomass bulk arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81 (September 2015), pp. 679-684. 

7. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U. (2015), “Higher heating value prediction of torrefaction char produced from non-woody biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (December 2015), Issue 4, pp. 461-471.

8. Nanetoe, S. and Soponpongpipat, N. (2013), “Optimum Design and Cost Characteristic of Small Conveyor”, American Journal of Applied Sciences, 2013, 10 (1): 15-23, ISSN 1546-9239.

9. Soponpongpipat, N. and Kositchaimongkol, S. (2011), “Recycled High-Density Polyethylene and Rice Husk as a Wetted Pad in Evaporative Cooling System”, American Journal of Applied Sciences, 2011, 8 (2): 186-191, ISSN 1546-9239.  

ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Maden, A., Kanoksilapatham, W., Soponpongpipat, N., and Intagun, W., (2019), "Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava Rhizome Pellet" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. /page. 138-142.

2. Soponpongpipat, N., Nanto, S., and Komsawang, P. (2019), "Quality Properties and Pyrolysis Characteristics of Cassava Rhizome Pellets Produced by Alternating between Pelletizing and Torrefaction". Processes Volume 7 Issue/No. 930 (January 2019). pages 1-12.

3. Soponpongpipat, N., and Thinnoiwong, I., (2018), "Lecture and test in Moodle Platform: the Teaching Innovation on Thermo-fluid Coursework", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 29-33.

4. Ginarmai, N., Soponpongpipat, N., and Nanetoe, S., (2017), “Performance of Cylindrical Stove Using Compressed Sawdust and LPG as Co-combustion Fuels” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China. Paper No. SCI-045, pp./page. 629-633.

5. Subsanthitikul, S., Soponpongpipat, N., and Phetsong S., (2017), “Thermal Characteristics of Small Scale Rotary Drum Torrefaction Reactor” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China. Paper No. SCI-046, pp./page. 634-640.

6. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Sae-Ueng, U., (2016), “Higher heating value prediction of torrefaction char produced from non-woody biomass”, Frontiers in Energy, Vol. 9 (4), December 2016, pp./page. 461-471.

7. Soponpongpipat, N., and Sae-Ueng, U., (2015), “The effect of biomass bulk arrangements on the decomposition pathways in the torrefaction process”, Renewable Energy, Vol. 81, September 2015, pp./page. 679-684.

8. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., and Comsawang, P., (2016), “Prediction model of higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, Vol.89, August 2016, pp./page. 425.