ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี
Asst.Prof.Dr.Porametr Arromdee

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- Ph.D. (Mechanical Engineering), Thammasat University, Thailand (ค.ศ. 2012)
- M.Eng.Sc (Mechanical Engineering), University of New South Wales, Australia (ค.ศ. 2006)
- B.Eng (Mechanical Engineering), Thammasat University, Thailand (ค.ศ. 2005) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: ด้านวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering), เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuels), ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized-bed Combustion Systems)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Sirisomboon, K. and Arromdee, P. (2021) "A computational fluid dynamics study of gas–solid distribution of Geldart Group B particles in a swirling fluidized bed". Powder Technology Vol. 393 Issue/No. - (November 2021). pages 734-750.

2. Arromdee, P. and Sirisomboon, K. (2021) "Effects of In-bed Stoichiometric and Flue Gas Recirculation on Combustion and Environmental Performances of a Swirling Fluidized-bed Combustor". ENGINEERING JOURNAL Vol. 25 Issue/No. 2 (Febuary 2021). pages 207-214.

3. Arromdee, P. and Vladimir I. Kuprianov (2021) "Experimental study and empirical modeling of CO and NO behaviors in a fluidized-bed combustor firing pelletized biomass fuels". Biomass Conversion and Biorefinery Vol. 11 Issue/No. 5 (October 2021). pages 1507-1520.

4. Ninduangdee, P., Arromdee, P., Se, Ch., Kuprianov, V.I., (2020), "Effects of (Co-)Combustion Techniques and Operating Conditions on the Performance and NO Emission Reduction in a Biomass-Fueled Twin-Cyclone Fluidized-Bed Combustor." Waste andBiomass Valorization Volume 11 Issue/No. 10 (June 2020). pages 5375-5391.

5. Arromdee, P., Nawalerskasama, A., and Saewong, N., (2017), “Economic Analysis of Electricity Generation from Chicken Manure by Plug Flow Anaerobic Digester and CSTR Anaerobic Digester” Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, Vol.17(3), pp./page. 27-50.

ประเภทประชุมวิชาการ

1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, ณัฐวัฒน์ โสภามาตร, ณครินทร์ แสนสุริวงษ์, ธนพล จันทร์พูลพงษ์ และ นันทิพัฒน์ แก้วบุญ (2564) "การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม Energy Plus" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 890-896.

2. กฤดวิทย์ ศรีสุทัตร์, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ศุภชัย วาสนานนท์ (2563), "การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหม้ซังข้าวโพดสับในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน", การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19. จังหวัดจันทบุรี ไทย. 12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563. หน้าที่ 80-87.

3. ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ปรเมศร์ อารมย์ดี, กษมา ศิริสมบูรณ์, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ศุภชัย วาสนานนท์ (2563), "Allman-Generalized Conforming Flat Shell Triangular Finite Element for Thin Plate Structural Analysis", The 34th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 15 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 377-384.

4. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P., and Wasananon, D., (2019), "Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 132-137.

5. Sangsawang, T., Kunama, C., Tapunya, N., Intano, W., Bhothikun, C., Wasananon, S., and Arromdee, P., (2019), "The study of Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 148-153.

6. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang, T., and Sirisomboon, K., (2019), "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 892-898.

7. Bhothikhun, Ch., Sansawang, Th., Arromdee, P. and Sopamas, N., (2019), "การเปรียบเทียบความสบายเชิงความร้อนของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบบทำความเย็นแบบแผ่รังสีภายในสถานออกกำลังกายไปรเวทย์ฟิตเนสแอนด์สปาบริเวณคาร์ดิโอและโยคะโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ."การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19). ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี. วันที่ 12-13 มีนาคม 2563. pp. 73-79.

8. Arromdee, P., Sirisomboon, K., and Bhothikhun, C., (2018), "Computational Simulation on Hydrodynamics Behaviour of Air-Sand Bed in Twin Cyclonic Fluidized-bed Combustor", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 312-316.

9. Bhothikhun, C., and Arromdee, P., (2018), "Adaptive Discrete Kirchhoff Quadrilateral Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 182-187.

10. Hussachu, S., and Arromdee, P., (2017), “Effects of Secondary Air on Combustion Efficiency and Emission Performance of a Twin-cyclonic Swirling Fluidized-bad Firing with Shredded Peanut Shells” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China, pp./page. 362-369.

11. Arromdee, P., and Sirisomboon K., (2016), “Experimental Study on Combustion of Lead Tree Branch in a Bubbling Fluidized–Bed Combustor (AEC-027)”, Presented at the Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June 2016, Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, pp./page. 95–101.

12. Arromdee, P., and Jaipet, C., (2016), “Combustion and Pyrolysis Behaviours of Biomasses in a Thermogravimetric Analyser (AEC-082)”, Presented at the Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June 2016, Myanmar Engineering Society Yangon, Myanmar, pp./page. 388–395.

13. Arromdee, P., and Kuprianov, V.I., (2015), “Semi-Empirical Modeling of CO and NO Axial Profiles in a Fluidized-Bed Combustor Fired with Pelletized Biomass Fuels (AEC011)”, In Proceedings of the Sixth TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16–18 December 2015, Regent Cha-Am Beach Resort Phetchaburi Thailand, p.6.

14. Wasananon, S., and Arromdee, P., (2015), “Factors Affecting the Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited”, Presented at the 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July - 2 August, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi ,Thailand, p.6.