อาจารย์ ดร.จงรัก ปริวัตรนานนท์
Dr.Chongrug Pariwatnanont

ตารางสอนอาจารย์ 

Education:
- บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2563)
- บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
- วท.บ. (การวิจัยดำเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2538)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาดอุตสาหกรรม


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Factors Influencing Manufacturing Division Employee’s Work Safety Behaviour in Samutsakorn Provinc". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 372.

2. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Forecasting the Value Chain Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value Affected Business Performance of Manufacturing Industry in Amata City Industrial Estate, Rayong Province". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 373.

3. Sangworyotin, C., Piriwatnanon, C. and Ratsasanasart, D. (2021) "Marketing Strategy to Develop the Competitiveness of Food Processing and Food Product: A Case Study of Community Enterprise in Western Thailand". The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2021). Online Conference Thailand. 18 September 2021. pages 109-116.

4. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2020), “Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in Western Region of Thailand”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand. pp./page.. 331-336.

5. Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2020), “Knowledge, Attitude, and Behavior Affecting the Electrical Energy Saving in Office Staff in Textile and Apparel Industry”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII, 2020). Silpakorn University Thailand. 24 July 2020. pp./page. 337-342.

6. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2019), “Factors Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision to Enter to the ASEAN Labor Market”, The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 969-973.

7. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2018), "Factors Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 8-11.