อาจารย์จงรัก ปริวัตรนานนท์
Chongrug Pariwatnanont

ตารางสอนอาจารย์ 

Education:
- บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
- วท.บ. (การวิจัยดำเนินงาน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2538)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาดอุตสาหกรรม


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Sangvornyotin, Ch., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, Ch., (2019), "Factors Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision to Enter to the ASEAN Labor Market." The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019). Johor Bahru Malaysia. 29 July 2019 - 1 August 2019. pages 969-974.

2. Pariwatnanont, Ch., and Sangvornyotin, Ch., (2019), "Forecasting of factors influencing the decision making behavior to use mobile banking service: A case study of Siam Commercial Bank." The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019). Johor Bahru Malaysia. 29 July 2019 - 1 August 2019. pages 974-978.