ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วาสนานนท์
Asst.Prof.Supachai Wasananon

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตารางสอนอาจารย์ 

Education:
- วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ. 2549)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2538) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025

Research Area: การคำนวณพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ

1. Wasananon, S.(2018), "การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว (Thermal Efficiency Improvement of Coconut Sugar Simmering Stove)", Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, Volume 5 Number 5 September-October 2018, ISSN 2408-1248, pp.73-88.

ประเภทประชุมวิชาการ

1. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Wasananon. (2019) “Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.959-963.

2. Sangsawang, T., Kunama, C., Tapunya, N., Intano, W., Bhothikun, C., Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019) “The study of Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.148-153.

3. Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sangsawang, T. and Wasananon, D. (2019) “A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate Students in Mechanical Engineering Program” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.959-963.

4. Wasananon, S., Surachotivet, T. and Kunanoppadol, J. (2018), "Motives to study Bachelor of Technology Program in Engineering Business, Silpakorn University", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 11-13 July 2018, Vientiane, Lao PDR, pp.26-28.

5. Kunanoppadol, J. and Wasananon, S. (2018), "Dynamic Capability Assessment", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 11-13 July 2018, Vientiane, Lao PDR, pp.524-528.

6. Wasananon, S. and Sirisomboon, K. (2017), “A Survey of Biomass Issue in Biomass-Fired Power Plant in Western of Thailand” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.

7. Sirisomboon, K., Wasananon, S., Thamwongsanun, J. and Phupradit, J. (2016), “Location Allocation of a Soybean Residues Power Plant Base on Fuel Transportation Cost”, Paper presented at The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), June 15-17, 2016, Yangon, Myanmar.

8. Wasananon, S. and Arromdee, P. (2015), “Factors Affecting the Behaviour and Attitudes towards Safety at Work: A Case Study among Employees of Thai Toray Textile Mills Public Company Limited”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, July 30- August 2, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, pp. 396-401.

10. Wasananon, S. and Sangsawang, T. (2014), "The Study on Feasibility of Alternative Steam Boilers Fuels Types", The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, August 28-30, 2014, Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, pp. 200.

11. Sirisomboon, K., Kumman, N. and Wasananon, S. (2013), "Hydrodynamic Behavior in a Twin-cyclonic Combustor Using Computational Fluid Dynamics", 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, May 30-31, 2013, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 861-866.

12. พนิดา อ่อนแช่ม, สิริธร เลี้ยงวัณพร และศุภชัย วาสนานนท์, 2558, “การศึกษาการอบแห้งเปลือกส้มโอโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 14, 19-20 มีนาคม 2558, ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ทและสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, หน้า 150-154.