ดร.ไพศาล คำสว่าง
Dr. Paisan Comsawang

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยเศิลปากร, ประเทศไทย (พ.ศ. 2562)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยเศิลปากร, ประเทศไทย (พ.ศ. 2557)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเศิลปากร, ประเทศไทย (พ.ศ. 2554)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: เชื้อเพลิงชีวมวล, ผลิตเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ, ผลิตเชื้อเพลิงทอรีไฟร์, ทดสอบมาตราฐานเชื้อเพลิง, เทคโนโลยีพลังงานทดแทน, การจัดการพลังงาน, เทคโนโลยีท่อความร้อน

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ
1. Soponpongpipat, N., Chonlaphan, S., Comsawang, P., Jaruyanon, P. (2022) “Short Torrefaction Process: A New Alternative Way for Biomass Pellet Upgrading.” International Energy Journal 22, pp. 61 - 70.
2. Comsawang, P., Nanetoe, S., and Soponpongpipat, N., (2020), “Co-Firing of Sawdust and Liquid Petroleum Gas in the Application of a Modified Rocket Stove”, Processes, Vol. 8(1), pp. 112(1-9).
3. Soponpongpipat, N., Nanetoe, S., and Comsawang, P., (2020), “Thermal Degradation of Cassava Rhizome in Thermosyphon-Fixed Bed Torrefaction Reactor”, Processes, Vol. 8(3), pp. 267(1-15).
4. Soponpongpipat, N., Nanetoe, S., and Comsawang, P., (2020), “Thermal and Torrefaction Characteristics of a Small-Scale Rotating Drum Reactor”, Processes, Vol. 8(4), pp. 489(1-11).
5. Soponpongpipat, N., Comsawang, P., and Nanetoe, S. (2019), "Quality Properties and Pyrolysis Characteristics of Cassava Rhizome Pellets Produced by Alternating between Pelletizing and Torrefaction". Processes, Vol. 7(12), pp. 930(1-12).
6. Soponpongpipat, N., Sittikul, D., Comsawang, P., (2016). “Prediction model of higher heating value of torrefied biomass based on the kinetics of biomass decomposition”, Journal of the Energy Institute, Vol.89, August 2016, pp. 425-435.


ประเภทประชุมวิชาการ
1. Comsawang, P. and Soponpongpipat, N. (2013) " Thermal Efficiency and Electricity Production Cost of Generator with Stratified Downdraft Gasifier" The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4-6 September 2013, Luang Prabang, Lao PDR