ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
73000

Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering and Industrial Technology
Silpakorn University
Sanam Chandra Palace Campus
Nakhon Pathom, Thailand
73000

  0-3410-9686 Ext. 209400

  0-3427-0401

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.