ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
Asst.Prof.Dr.Kittisak Khuwaranyu

ตารางสอนอาจารย์

Education:
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การคำนวณพลศาสตร์ของไหลและความร้อน, การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน, ระบบการทำความเย็น


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Khuwarunyu, K., Ruen-ngam, D., Thawai, C. and Sukonthamut, S. (2021) "Effect of Subcritical Solvent Extraction Conditions on Amount of γ-Oryzanol and γ-Tocopherol in Dawk Pa-Yom Rice  Bran Oil", Current Applied Science and Technology Vol. 21 Issue/No. 1 (January-March  2021). pages 151-161.

2. Khuwaranyu, K., and Ruenngam, R., (2019), "Factors Influencing Energy-saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam Chandra Palace Campus, Silpakorn University." Research & Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้าที่ 15-18.

3. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Energy Saving Potential in Fresh Market of Nakhon Sawan Province, Thailand.” Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 35, No. 3: 267-274. 

4. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015). “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries.” RMUTI Journal, Special Issue 1: page. 15-24.

การประชุมวิชาการ

1. กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู และ ดวงกมล เรือนงาม (2564) "การจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและแฟคเตอร์ความเสียดทานในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนดว้ยการติดตั้งแผ่นใบบิดแบบสลับแกนร่วมกับแบบปีกสามเหลี่ยม". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 623-629.

2. Khuwaranyu, K., and Ruen-Ngam, D., (2020), “Theory-based Attitude and Behavior Survey towards Energy Saving Behavior of Silpakorn University Students”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand 

3. Khuwaranyu, K., (2019), "Design Construction and Performance Test Turbulent Heat Transfer and Pressure Drop in Circular Tube with Twisted Tape Insert" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 251-256.

4. Khuwaranyu, K., and Ruen-ngam, D., (2019), "Factors Influencing Energy-saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam Chandra Palace Campus, Silpakorn University" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 740-745.

5. Ruenngam, D., and Khuwaranyu, K., (2019), "Review of Biogas Standards for Standardization of Biomethane in Thailand. Increasing Research to Sustainable Economic and Society." The Royal River Hotel, Bangkok Thailand. 26 June 2019 - 28 June 2019. /pages 238-266.

6. Khuwaranyu, K., and Jaruyanon, P., (2018), "Review on Heat Transfer and Pressure Drop in Circular Tube with Twisted Tape", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 294-302.

7. Khuwaranyu, K., and Ruen-ngam, D., (2018), "The Study of Knowledge, Understanding, and Behavior on Electric Power in Household in Muang District, Nakhon Pathom Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 449-454.

8. Khuwaranyu, K., and Jaruyanon, P., (2017), “Testing of Tire Pressure Monitoring System on Commercial Truck Fuel Consumption”, The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), Kunming, China, 26-28 June, 2017. Paper No. SCI-050, pp./page. 664-671.

9. Khuwaranyu, K., and Ruen-ngam, D., (2017), “The Effect of Knowledge and Attitude of Merchants towards Energy Saving in Fresh Market of Nakhon Pathom provinde, Thailand”, The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), Kunming, China, 26-28 June, 2017. Paper No. SCI-050, pp./page. 658-663.

10. Khuwaranyu, K., and Jaruyanon, P., (2016), “Feasibility Study on Fuel Consumption for Trawler Vessel”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15-17 June, 2016. Paper No. MEE-067, pp./page. 289-296.

11. Khuwaranyu, K., and Ruen-ngam, D., (2016), “Factors Affecting Customer in Purchasing Hybrid Electric Cars in Nakhon Pathom Province”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, 15-17 June, 2016. Paper No. EBS-068, pp./page. 297-303. 

12. Khuwaranyu, K., and Ruen-ngam, D., (2015), “Cost estimation of a case study in how to apply sugar manufacturing industry for ISO 50001”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July - 2 August, 2015. Paper No. MEE-057, pp./page. 356-363.