ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี
Asst.Prof.Dr.Nattawut Tharawadee

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), (การผลิต), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การคำนวณพลศาสตร์ของไหลและความร้อน, การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน, ระบบการทำความเย็น

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ
1. Thuchayapong, N., and Tharawadee, N., (2019),  "Cost Analysis of Biomass Briquette Stove." Research & Knowledge ปีที่  5 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2562) .หน้าที่ 6-9.


ประเภทประชุมวิชาการ

1. Chutwiboonkun, N., Tharawadee, N., and Thuchayapong, N., (2019), "The Production of Biofuel Briquette from Waste Paper" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 154-159.

2. Thuchayapong, N., and Tharawadee, N., (2019), "Cost Analysis of Biomass Briquette Stove" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 143-147.

3. Chutwiboonkun, N., and Tharawadee, N., (2018), "The Improvement of Biomass Properties by Torrefaction Rotary Kilnt", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 96-101.

4. Chutwiboonkun, N., and Tharawadee, N., (2017), “The Effect of torrefaction temperature on biomass properties by using rotary kiln” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China. Paper No. ENG-114, pp./page. 403-407.

5. Thiemchai, W., and Tharawadee, N., (2016), “The Study of Physical Properties and Operating Cost Analysis of Biomass Pellet from Leucaena Leucocephala”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June, 2016, Yangon, Myanmar, pp./page. 490-497.

6. Chutwiboonkun, N., and Tharawadee, N., (2016), “The Effect of Zeolite on Thermal Efficiency of Biomass Camping Stove”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15–17 June, 2016, Yangon, Myanmar, pp./page. 483-489.

7. Tharawadee, N., and Thuchayapong, N., (2015), “The Effects of Torrefaction Process on Physical Properties and Operating Cost of Biomass Powder”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.pp./page. 418-423.

8. Intagun, W., Tharawadee, N., (2015), “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Sugarcane Bagasse and Eucalyptus Bark”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, pp./page. 380-387.