รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์
Assoc.Prof.Dr.Kasama Sirisomboon

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2008)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การเผาไหม้ชีวมวลด้วยฟลูอิไดซ์เบด, การควบคุมมลพิษ


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Arromdee, P. and Sirisomboon, K. (2021) "Effects of In-bed Stoichiometric and Flue Gas Recirculation on Combustion and Environmental Performances of a Swirling Fluidized-bed Combustor". ENGINEERING JOURNAL Vol. 25 Issue/No. 2 (Febuary 2021). pages 207-214.

2. Sirisomboon, K. and Arromdee, P. (2021) "A computational fluid dynamics study of gas–solid distribution of Geldart Group B particles in a swirling fluidized bed". Powder Technology Vol. 393 Issue/No. - (November 2021). pages 734-750.

3. Sirisomboon, K. and Jaroenporn, P. (2017). “Effects of air staging on emission characteristics in a conical fluidized-bed combustor firing with sunflower shells.” Journal of the Energy Institute Vol. 90, No. 2 (April): 316-323. 

4. Sirisomboon, K. and Kuprianov, V. I. (2017). “Effects of Fuel Staging on the NO Emission Reduction during Biomass–Biomass Co-combustion in a Fluidized-Bed Combustor.” Energy & Fuels, Vol. 31, No.1: 659−671.

5. กษมา ศิริสมบูรณ์  จุฑามาศ ชูพรเจริญ และสิตา ทัศวา.(2560) “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอด วัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย”วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4, ตุลาคม- ธันวาคม 2560, หน้าที่ 827-843.

6. กษมา  ศิริสมบูรณ์,  ภคพณ ทับทิม, และอัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง.” วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที่ 23, เล่มที่ 3: 20-32. 

7. กษมา ศิริสมบูรณ์, และกรวรรณ พะนาวัน. (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน.” วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที่ 23, เล่มที่ 2: 15−24. 

8. Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2016). “Experimental investigation of solid holdup in twin-cyclone combustor”, Research & Knowledge, Vol. 2, No.1, pp.80−84.


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, ณัฐวัฒน์ โสภามาตร, ณครินทร์ แสนสุริวงษ์, ธนพล จันทร์พูลพงษ์ และ นันทิพัฒน์ แก้วบุญ (2564) "การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม Energy Plus". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 890-896.

2. Sirisomboon, K. and Sopamart. N. (2021) "EXPERIMENTAL STUDY ON HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN A TWIN-CYCLONIC SWIRLING FLUIDIZED-BED COMBUSTOR FIRING WITH EUCALYPTUS BARK". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 77-84.

3. กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, จันจิรา เคหะเจริญ, รสนันท์ นิลศรี, สิรินาท วงศ์แสวงกิจ และ  "การทํานายปริมาณไฟฟ้าเหลือใช้ของภาคกลางจากฐานข้อมูลปี 2562 (Prediction of Excess Electricity in Central Region of Thailand from 2019 Database)". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จ.นครปฐม (Online Conference) ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 803-810.

4. ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ปรเมศร์ อารมย์ดี, กษมา ศิริสมบูรณ์, ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ศุภชัย วาสนานนท์(2563),  "Allman-Generalized Conforming Flat Shell Triangular Finite Element for Thin Plate Structural Analysis", The 34th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 15 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 377-384. (ประชุมวิชาการระดับชาติ)

5. กฤดวิทย์ ศรีสุทัตร์, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ศุภชัย วาสนานนท์, (2563),"การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหม้ซังข้าวโพดสับในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน", การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19. จังหวัดจันทบุรี ไทย. 12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563. หน้าที่ 80-87.

6. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, กตัญญุตา จันทร์เทพ, ธิติพรรณ นิยะโต, (2563), "ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง (GREEN HOUSE GASES FROM MACHINE WOVEN CARPETS PRODUCTION)". การถ่ายเทพลังงานความร้อน (ประชุมวิชาการระดับชาติ)และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19. เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ต จ. จันทบุรี ไทย. 12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563. หน้าที่ 1-6.

7. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Wasananon, D., (2019), "Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 132-137.

8. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang, T. and Sirisomboon, K., (2019), "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 892-898.

9. Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sangsawang, T. and Wasananon, D., (2019), "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate Students in Mechanical Engineering Program" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 959-963.

10. Sirisomboon, K., and Srisamran, T., (2019), "การศึกษามลพิษจากการเผาไหม้ทางมะพร้าวสับในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน". การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18. โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่ ไทย. 20 มีนาคม 2562 - 21 มีนาคม 2562. หน้าที่ 1-8.

11. กฤดวิทย์ ศรีสุทัตร์, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2563), “การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหม้ซังข้าวโพดสับในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19, จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 2563 หน้าที่ 80-87.

12. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ ศุภชัย วาสนานนท์ ธีระชัย สุรโชติเวศย์ กตัญญุตา จันทร์เทพ และ ธิติพรรณ นิยะโต (2563), “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19, จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 2563 หน้าที่ 103-108.

13. Srisamran, T. and Sirisomboon, K. (2018), "Effects of Air Staging on Emission Characteristics and Combustion Efficiency in a Twin-cyclonic Swirling Fluidized-bed Combustor Firing Rubberwood Sawdust", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.90-95.

14. Arromdee, P. Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), "Computational Simulation on Hydrodynamics Behaviour of Air-Sand Bed in Twin Cyclonic Fluidized-bed Combustor", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.312-316.

15. กษมา ศิริสมบูรณ์ อัสมาวี มามะ และเอกฉันท์ เหล่างาม, (2561), “การประเมินผลวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่ด้วยระบบหมักไร้อากาศแบรางขนาน”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 17-28.

16. Laowthong, P. and Sirisomboon, K. (2017). “Experimental study on effects of secondary air on heat transfer coefficient in a twin-cyclonic swirling fluidized-bed combustor”. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.Paper No. ENG107, pp.370-375.

17. Wasnaon, S. and Sirisomboon, K. (2017). “A Survey of Biomass Issue in Biomass-Fired Power Plant in Western of Thailand”. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China. , Paper No. SCI037, pp.597-602.

18. Sirisomboon, K., Wasananon, S., Thamwongsanun, J. and Phupradit, S. (2016), “Location Allocation of a Soybean Residues Power Plant Base on Fuel Transportation Cost”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Yangon, Myanmar, 15-17 June 2016.

19. Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2015). “Experimental investigation of solid holdup in a twin-cyclone combustor”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July-2 August, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand.