รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์
Assoc.Prof.Dr.Kasama Sirisomboon

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- Ph.D. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University, Thailand (2008)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การเผาไหม้ชีวมวลด้วยฟลูอิไดซ์เบด, การควบคุมมลพิษ


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Sirisomboon, K. and Jaroenporn, P. (2017). “Effects of air staging on emission characteristics in a conical fluidized-bed combustor firing with sunflower shells.” Journal of the Energy Institute Vol. 90, No. 2 (April): 316-323. 

2. Sirisomboon, K. and Kuprianov, V. I. (2017). “Effects of Fuel Staging on the NO Emission Reduction during Biomass–Biomass Co-combustion in a Fluidized-Bed Combustor.” Energy & Fuels, Vol. 31, No.1: 659−671.

3. กษมา ศิริสมบูรณ์, และกรวรรณ พะนาวัน. (2559). “การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบเตาเผาและอบแห้งแผ่นยางพารารมควัน.” วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที่ 23, เล่มที่ 2: 15−24. 

4. กษมา  ศิริสมบูรณ์,  ภคพณ ทับทิม, และอัจฉรา นิลเขียว. (2559). “การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง.” วารสารวิศวกรรมเชียงใหม่, ปีที่ 23, เล่มที่ 3: 20-32. 

5. กษมา ศิริสมบูรณ์  จุฑามาศ ชูพรเจริญ และสิตา ทัศวา.(2560) “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอด วัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย”วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4, ตุลาคม- ธันวาคม 2560, หน้าที่ 827-843.

6. Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2016). “Experimental investigation of solid holdup in twin-cyclone combustor”, Research & Knowledge, Vol. 2, No.1, pp.80−84.


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Bhothikhun, C., Wasananon, S., Sirisomboon, K., Arromdee, P. and Wasananon, D., (2019), "Evaluation on Decision Making of Installing Small Solar Rooftop Station on Domestic Building" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 132-137.

2. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang, T. and Sirisomboon, K., (2019), "Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 892-898.

3. Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sangsawang, T. and Wasananon, D., (2019), "A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate Students in Mechanical Engineering Program" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp. 959-963.

4. Sirisomboon, K., and Srisamran, T., (2019), "การศึกษามลพิษจากการเผาไหม้ทางมะพร้าวสับในเตาฟลูอิไดซ์เบดแบบไซโคลนแฝดชนิดหมุนวน". การประชุมวิชาการเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 18. โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่ ไทย. 20 มีนาคม 2562 - 21 มีนาคม 2562. หน้าที่ 1-8.

5. กฤดวิทย์ ศรีสุทัตร์, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี และ ศุภชัย วาสนานนท์ (2563), “การเกาะตัวของวัสดุเบดเมื่อเผาไหม้ซังข้าวโพดสับในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19, จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 2563 หน้าที่ 80-87.

6. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ชัชธานนท์ โพธิคุณ ศุภชัย วาสนานนท์ ธีระชัย สุรโชติเวศย์ กตัญญุตา จันทร์เทพ และ ธิติพรรณ นิยะโต (2563), “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง” การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั่งที่ 19, จังหวัดจันทบุรี, 12 - 13 มีนาคม 2563 หน้าที่ 103-108.

7. Srisamran, T. and Sirisomboon, K. (2018), "Effects of Air Staging on Emission Characteristics and Combustion Efficiency in a Twin-cyclonic Swirling Fluidized-bed Combustor Firing Rubberwood Sawdust", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.90-95.

8. Arromdee, P. Sirisomboon, K. and Bhothikhun, C. (2018), "Computational Simulation on Hydrodynamics Behaviour of Air-Sand Bed in Twin Cyclonic Fluidized-bed Combustor", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.312-316.

9. กษมา ศิริสมบูรณ์ อัสมาวี มามะ และเอกฉันท์ เหล่างาม, (2561), “การประเมินผลวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่ด้วยระบบหมักไร้อากาศแบรางขนาน”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561, หน้า 17-28.

10. Laowthong, P. and Sirisomboon, K. (2017). “Experimental study on effects of secondary air on heat transfer coefficient in a twin-cyclonic swirling fluidized-bed combustor”. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.Paper No. ENG107, pp.370-375.

11. Wasnaon, S. and Sirisomboon, K. (2017). “A Survey of Biomass Issue in Biomass-Fired Power Plant in Western of Thailand”. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China. , Paper No. SCI037, pp.597-602.

12. Sirisomboon, K., Wasananon, S., Thamwongsanun, J. and Phupradit, S. (2016), “Location Allocation of a Soybean Residues Power Plant Base on Fuel Transportation Cost”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Yangon, Myanmar, 15-17 June 2016.

13. Sirisomboon, K. and Kummun, N. (2015). “Experimental investigation of solid holdup in a twin-cyclone combustor”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July-2 August, 2015, Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand.