รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
Assoc.Prof.Dr.Saroj Pullteap

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- Ph.D. (Optoelectronic Engineering), Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), Toulouse, France, (2008)
- วศ.ม. (มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (พ.ศ. 2545)
- คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2540) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: ระบบตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสง และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Fiber Optic Sensor, Mechatronic Engineering)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Samartkit, P., and Pullteap, S., (2019), " A design of decision making-assisted software using fuzzy logic technique: a case study of solar cell investment project" Electrical Engineering, Vol.101, pp./page. 213–223. 

2. S. Pullteap, “Development of an Optical Fiber Based Interferometer for Strain Measurements in Non-Destructive Application”, Electrical Engineering, vol. 99, no. 1, pp./page. 379 - 386.

3. S.Pullteap, “Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor Applied for Mechatronic Engineering”, The Journal of Industrial Technology, vol. 12, no. 2, pp. 62 – 76.

4. S. Pullteap and H. Seat, “An Extrinsic  Fiber Fabry-Perot Interferometer for Dynamic Displacement Measurement”, Photonic Sensors, vol. 5, no. 1, pp. 50 - 59.

ประเภทประชุมวิชาการ

1. Thaisongkroh, P., Benjamasit, C., Pullteap, S., and Kheovichai, K., (2019), "Implementation of a stock management system via web-based application" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 584-588.

2. Samartkit, P., Tatsumi, T., Pullteap, S., and Seat, H.C., (2019), "Vital cardiovascular signs measurement using fiber optic based Fabry-Pérot interferometer" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 508-513.

3. Thaisongkroh, P., Samartkit, P., and Pullteap, S., (2019), "Applications of optical fiber sensor technology for prioritized industry in Thailand development strategy: a review" Proceedings of spie, Vol 11205, 16 October 2019, pp./page. 1120511 (1-6).

4. Pullteap, S., and Kheovichai, K., (2019), "Feasibility analysis of investment cost for medical equipment business via e-commerce system" The 2019 international electrical engineering congress (iEECON2019).

5. Thaisongkroh, Ph., Benjamasit, Ch., and Pullteap, S., (2019), "Development of a stock management system via web-based application". The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019). Johor Bahru Malaysia. 29 July 2019 - 1 August 2019. /pages. 1-8.

6. Samartkit, P., and Pullteap, S., (2019), "Fiber Optic Sensor Applications for Vital Signs Monitoring: A Review" . 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). Cha-am, Phetchaburi Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. /pages. 1-4.

7. Samartkit, P., Tongard, P., and Pullteap, S., (2018), "Development of a Capital Investment Decision Function via a Spreadsheet Program: A Case Study of LED T8 Production in Thailand Industry", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 461-464.

8. Pullteap, S., and Lapsongpon, C., (2018), "A Design of LED Driver circuit for reducing production cost in Thailand industry", The 14th International Conferenceon Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018), 4-7 July 2018 Swissotel Resort Phuket Patong Beach, Phuket, Thailand, pp./page. 1-4.

9. Samartkit, P., Tongard, P., and Pullteap, S., (2018), "Fuzzy Logic Concepts for Investment Decision Making: A review", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 455-460.

10. Pullteap, S., (2018), “Cost Analysis of a Mechanical Spay Arm Development Applying in Orchid Farm”, The 14th International Conference in Applied Computer Technology and Informaion System (IACTIS 2018), 23 July 2018, Faculty of Science, Chandrakasem Rajabhat University, Thailand, pp./page. 6-9.

11. ไพรินทร์ ไทยสงเคราะห์, มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ สาโรช พูลเทพ, (2561), "การพัฒนาซอร์ฟแวร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตหลอดไฟแอลอีดี" การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2561, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, 13-14 ธันวาคม 2561
หน้า 371-376.

12. Intharasombat, O., and Pullteap, S., (2017), “Image Processing Technique for Quality Control in Industrial Production”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 213 - 216, August 2017.

13. Jirachottanakul, N., Pullteap, S., and Kheovichai, K., (2017), “Feasibility Analysis of Waste Management at Silpakorn University”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 209 - 212, August 2017.

14. Pothong, K., Wongsathornwa, W., and Pullteap, S., (2017), “A Study of Opinion Summarization in Underground System Project at Silpakorn University”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 205 - 208, August 2017.

15. Lapsongphon, Ch., Pullteap, S., and Thaisongkroh, P., (2017), “Feasibility Analysis of Investment Cost for LED Driver Production in Thailand Industry”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 201 - 204, August 2017.

16. Lapsongphon, Ch., and Pullteap, S., (2017), “Improvement of a Power Factor Correction in AC Source by Using Boost Converter Circuit”, 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being, Khunming, (China), June 2017.

17. Pullteap, S., (2016), “Development of a Walking Robot by using FPGA Controller”, IEEE Mechatronics - REM, Compiegne, (France) pp./page. 54 – 57, June 2016.

18. Tangtanawat, T., Udomsombatrattana, S., Pullteap, S. and Kheovichai, K. (2015), “Worthiness of Changing LED Lighting System at Silpakorn University”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 97 - 101, September 2015.

19. Chotigavanich, V., Poolthaveetham, S., Pullteap, S., and Kheovichai, K., (2015), “The possibility study on waste management at Silpakorn University (Sanam Chandra Palace Campus)”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 88 - 92, September 2015.

20. Chatpoomrujee, P., Khemwat, R., and Pullteap, S., (2015), “Process Improvement in Blow Film Plastic Production by Using Engineering Business Principle”, International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC), Phranakhon Si Ayutthata, (Thailand), pp./page. 93 – 96, September 2015.