ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุตม์ คุณานพดล
Asst.Prof.Dr. Jarut Kunanoppadol

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area:  วิศวกรรมยานยนต์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Kunanoppadol, Jarut. (2015). “Effects of Intake Blades on Diesel Engine Performance.” Silpakorn University Science and Technology Journal 9, no. 1 (February 4, 2015): 17–27. doi:10.14456/sustj.2015.4. (TCI 1)

2. Kunanoppadol, Jarut. (2015).“Re-Engineering Process to Design of Engine’s Cam.” RMUTI Journal Special Issue, 1:107–13. (TCI 1)

3. Kunanoppadol, Jarut. (2015).“Satisfactions and Purchasing Factors of Manufacturing Machines in Food Factories.” Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts 15, no. 2: 1–24. (TCI 1)


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. จารุตม์ คุณานพดล (2564) "การปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีคำนวณสำหรับกลไกสี่ก้าน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 408-415.

2. Kunanoppadol, J.,  Ussavasodhi, P., YeamSuan, P and Neangpasuk, M. (2020) “Low-Cost Medical Bed: Kano’s Model. The International Conference on Engineering and Industrial Technology”, The ZIGN Hotel, Pattaya Thailand. 11 September 2020 - 13 September 2020. pp.278-285.

3. Kunanoppadol, J., Sakuldech, N., Kongjuy, N. (2020) “Decision on Studying at Silpakorn University: Second-order Confirmatory Factor Analysis”, The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII, 2020). Silpakorn University Thailand. 24 July 2020. pp.71-80.

4. Kunanoppadol, J. (2019) "Work Stress Among Flight Attendants: Systematic Literature Review" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.953-958.

5. Kunanoppadol, J. and Wasananon, S. (2018), "Dynamic Capability Assessment", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.524-528.

6. Wasananon, S., Surachotivet, T. and Kunanoppadol, J. (2018), "Motives to study Bachelor of Technology Program in Engineering Business, Silpakorn University", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.26-28.

7. Kunanoppadol, J., Gerdgliang, P. and Saekang, P. (2017). “Inertia Dynamometer for Single- Cylinder Motorcycle Engine” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.

8. Kunanoppadol, J. (2016). “Doing Systematic Review in Business Management Research". In Proceeding of an Eighth International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June, 15–17 2016.