ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ
Asst.Prof.Dr.Thosapon Katejanekarn

ตารางสอนอาจารย์ 

Education :
- D.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
- M.S. (Civil Engineering / Building Systems Engineering), University of Colorado, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 2000)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (พ.ศ. 2537)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy conservation and management in buildings and industrial factories), การจำลองการใช้พลังงานในอาคาร (Building energy simulation), การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้น (Desiccant dehumidification)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. 
ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, ชลากร เชาวนพานิช และ Peeranut Prakulpawong (2564) "Energy Consumption Reduction by High Solar Reflective Paint". ENGINEERING JOURNAL Vol. 25 Issue/No. 2 (Febuary 2021). pages 215-222.

2. Katejanekarn, T., Pomsorn, N. (2019), "Effects of Sorting Schemes on the Most Cost-Effective Number of Energy Conservation Measures". INTERNATIONAL ENERGY JOURNAL Volume 19 Issue/No. 4 (December 2019). pages 213-232.

3. น้ำทิพย์ ไชยนา, พิชญ์ชา อมรศิรินภา และ ทสพล เขตเจนการ, (2560), “การสำรวจภาวะสบายของคนในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร”, บทความวิชาการชุดที่ 22, สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, หน้า 111-126.

4. Phuangpornpitak, N., and Katejanekarn, T., (2016), “Suitability Analysis for Implementing a Renewable Energy Powered Water Purification System”, Energy Procedia, Vol. 89, June 2016, pp./page. 55-68.

5. ทสพล เขตเจนการ และ บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว, (2558), “การทดสอบสมรรถนะของเครื่องดูดความชื้นอากาศที่ใช้ซิลิกาเจล”, วารสาร มทอ.อีสาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, 2558, หน้า 34-50.


ประเภทประชุมวิชาการ

1.
วิชุดา เมตตานันท, ทสพล เขตเจนการ, ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพรัตน์ ฉ่ำมาก และ วรเชษฐ์ นามวงศ์ (2564) "การพัฒนาสมการ OTTV สำหรับห้องรับแขกภายในบ้านเดี่ยว (Formulation of the OTTV equation for living-rooms in Thailand)". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 811-818.

2. ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, ศุภชัย วาสนานนท์, ฐนกร ขมิ้นทอง, ธัญวรัตม์ จักรกาญจน์, พุธิตา ศุขเนตร และวริศรา สุขจันทร์ (2564) "ภาวะสบายในห้องทดลองที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบแผ่รังสี (Thermal Comfort in a Radiant Cooling Experimental Room)" . การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 794-802.

3. ชลากร เชาวนพานิช, ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, (2563), “ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้สีสะท้อนความร้อน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 14 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 1-9.

4. ชลากร เชาวนพานิช, ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, พีรณัฐ ประคัลภวงศ์ (2563), "ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้สีสะท้อนความร้อน (Energy Saving of Experimental Houses from Using High Solar Reflective Paint". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 14 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 1-9.

5. Mettanant, V., Sopamart, N., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T., and Phetsong, S., (2019), "The energy saving potential of using interior vertical blinds in office buildings" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 257-261.

6. Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., Katejanekarn.T., and Thanyawatpornkul, R., (2019), "Energy Use Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok Metropolitan Area" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 985-994.

7. Mettanant, V., Katejanekarn, T., and Phetsong, S., (2019), "A Survey of Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok and Nakhon Pathom" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019, pp./page. 995-1001.

8. Mettanant, V., and Katejanekarn, T., (2019), "The Financially Optimum Level for a Green Office Building: LEED v4 vs LEED 2009." 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). Prachuap Khiri Khan Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. pp./pages. 1-4.

9. Mettanant, V., and Katejanekarn, T., (2019), "The Effects of Using Interior vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal Comfort in Office Buildings." 15th Asia Pacific Conference on the Built Environment. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung Taiwan. 18 October 2019 - 19 October 2019. pp./pages. 1-5.

10.Katejanekarn, T., Visavacholakarn, Ch., and Kanchanapanyapong, T., (2019), "Willingness-to-Pay of Students for a Green Apartment Building." The 2019 International Electrical Engineering Congress (iEECON2019). Cha-am, Phetchaburi Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. pp. P1076-1-6.

11. Katejanekarn, T., Chaowanapanit, Ch., Rawas, P., and Sarachai, M., (2019), "Verification of Seasonal Performance Calculation for an Air Conditioner According to ISO 16358-1:2013." The 15th Asia Pacific Conference on the Built Environment (APCBE 2019). Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung Taiwan. 18 October 2019 - 19 October 2019. pp./pages. C-02-1-C-02-5.

12. Wangnamjai, P., and Katejanekarn, T., (2018), "Effects of Using a Solid Desiccant Dehumidifier with an Air Conditioner on Energy Consumption", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 260-267.

13. Kuirat, S., and Katejanekarn, T., (2018), "Thermal Comfort of People in Textile Factories", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 268-275.

14. Katejanekarn, T., and Namvong, N., (2017), “Feasibility Analysis of Using Green Walls for an Office Building”, The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017, Paper No. SCI048, pp./page. 650-657.

15. Katejanekarn, T., Lamjeakmongkol, P., and Phuangpornpitak, N., (2017), “Feasibility Analysis of Using Green Roofs for an Office Building”, The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017, Paper No. SCI047, pp./page. 641-649.

16. Katejanekarn, T., and Promsorn, N., (2017), “Optimum Building Performance Scores When Applying Different ECM Soring Schemes”, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Arnoma Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 12-15 December 2017, Paper No. ETM0006, pp./page. 1453-1463.

17. ณรงค์ พรหมศร และ ทสพล เขตเจนการ, (2560), “ปัจจัยที่มีผลต่อการนำ ASHRAE Building EQ มาใช้ในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก, 4-7 กรกฎาคม 2560, ETM08, หน้า 1133-1140.

18. Chompoosang, C., Kaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and Katejanekarn, T., (2015), “Comparison of the Worthiness between Renting and Purchasing a Photocopier”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, Paper No. MEE051, pp./page. 312-320.

19. Tosomboon, P., and Katejanekarn, T., (2015), “Power Plant Efficiency Improvement by Optimizing Main Influential Control Parameters”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015, Paper No. MEE031, pp./page. 191-196.

20. Phuangpornpitak, N., and Katejanekarn, T., (2015), “Proposed Modeling for Assessing Solar PV Water Purification Systems”, The 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES 2015), Peace Laguna Resort & Spa, Krabi, Thailand, 11-14 June 2015, pp./page. 10-16.

21. Chompoosang, C., Khaokhangplue, S., Pariwatnanont, C., and Katejanekarn, T., (2015), “Comparison of the Worthiness between Renting and Purchasing a Photocopier”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July - 2 August 2015.