ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์
Asst.Prof.Dr. Weeranut Intagun

ตารางสอนอาจารย์ 

Education
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2549)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: เทคโนโลยีท่อความร้อน( Heat Pipe Technology), เทคโนโลยีการแปรสภาพเชื้อเพลิงชีวมวล(Biomass Conversion Technologies), การถ่ายเทความร้อน(Heat Transfer), การจัดการพลังงาน(Energy Management)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ
1. Intagun, W., and Maden, A., “Effect of mixing ratios on physical properties and energy consumption of leucaena pellets by using fermented cassava-rhizome”, Science, Engineering and Health Studies, Vol.14, pp.193-202, 2020. (Scopus)

2. Kanoksilapatham, W., Ogawa, M., and Intagun, W., “Effect of clay and temperature on the slag formation of two biomass fuels: Wood from Acacia mangium and rhizome residual from Manihot esculenta”, Renewable Energy, Vol.156, pp. 213-219, 2020. (ISI)

3. Kanoksilapatham, W., Ogawa, M., and Intagun, W., “Effect of clay and temperature on the slag formation of two biomass fuels: Wood from Acacia mangium and rhizome residual from Manihot esculenta”, Renewable Energy, Vol.156, pp. 213-219, 2020. (ISI)

4. Rattawan, K., Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “Effect of coffee ground on physical and heating value propreties of sugarcane bagass pellets. International Journal of Chemical and Materials Engineering, Vol. 13, 337-380, 2019.

5. Intagun, W., Khamdaeng, T., and Prom-ngarm, P., and Panyoyai, N., “Effect of core puncture diameter on bio-char kiln efficiency. International Journal of Biotechnology and Bioengineering”, Vol. 12, pp. 435-439, 2018.


6. Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “A Review: Biodegradation and Applications of Keratin Degrading Microorganisms and Keratinolytic Enzymes, Focusing on Thermophiles and Thermostable Serine Proteases”, American Journal of Applied Sciences, Vol. 14, Issue 11, pp. 1016-1023, 2017. (Scopus)


7. Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “A Review: Biodegradation and Applications of Keratin Degrading Microorganisms and Keratinolytic Enzymes, Focusing on Thermophiles and Thermostable Serine Proteases”, American Journal of Applied Sciences, Vol. 14, Issue 11, pp. 1016-1023, 2017. (Scopus)


8. Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K., Intagun, W., “Mechanical Properties and Melting Conditions of Beeswax for Comb Foundation Forming”, Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Vol 18, No.3, 2016. (Scopus)


9. Intagun, W and Tharawadee, N., “The Effect of Particle Size on the Bulk Density and Durability of Pellets: Bagasse and Eucalyptus Bark”, Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 74-79. 2016.


10. Thuchayapong, N and Intagun, W., “The Physical Properties of Sawdust Briquette and the Thermal Performance of Biomass Briquette Stove”, Research & Knowledge, Vol.2, No. 1, pp. 63-66., 2016.


11. Seemai, K., Panyoyai, N., Intagun, W, Khamdaeng, T., “Effect of Variables on Honey Dehydration”, Maejo Engineering and Agro Industry Journal, Vol 18, No.2, 2016.


12. Intagun, W. and Sonponpongpipat, N., “Cost model of subsidization of wood pellet for community”, RMUTI Journal Special Issue 1, Institute of Research and Development Rajamangala University of Technology Isan. ISSN 1908-215. Page 433-438., 2015.

 

ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Maden, A., Kanoksilapatham, W., and Intagun, W., “Effects of Kaolin Additives on Ash Sintering Characteristics of Corn Cobs”. The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July, Thailand, 2020.

2. Intagun, W., Maden, A., Kanoksilapatham, W., and Nobaew, B., “Effect of natural additive on pellets physical properties and energy cost”. 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE), 2- 4 November, Toronto, Canada, 2019.

3. Maden, A., Kanoksilapatham, W., and Intagun, W., “Effects of Calcium Oxide on Physical properties of Cassava Rhizome Pellet”. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July-1 August, Malaysia-Singapore, 2019.

4. Rattawan, K., Intagun, W., and Kanoksilapatham, W., “Natural Binder for Biomass Pellet from Underground Cassava Rhizome using Culture Technique”, The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIIII), 26-28 June, Kunming, China., Paper No. ENG-118., 2017.

5. Intagun, W., and Thuchayapong, N., “Energy Costs Analysis of Pellet Production from By-products of Sugar Cane and Paper Industries”, The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June, Yangon, Myanmar, Paper No. MEE-105, pp. 503-509., 2016.

6. Thuchayapong, N., and Intagun, W., “The Thermal Characteristic of Biomass Briqutte Stove”, The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June, Yangon, Myanmar., Paper No. MEE-104, pp. 498-502., 2016.