ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Engineering Business

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย: เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย: ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology (Engineering Business)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Tech. (Engineering Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 จำนวน 30 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
    - วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 110 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 42 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 50 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต


::แผนผังหลักสูตร::