ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อภาษาไทย: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B. Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 9 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
    - วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 114 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 62 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 43 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต


::แผนผังหลักสูตร::