ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา สังวรโยธิน
Asst.Prof.Dr.Chantana  Sangvornyotin

ตารางสอนอาจารย์ 

Education:
-
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)
- บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2545)
- บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2547)
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2534)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การบัญชี, บริหารธุรกิจ


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Factors Influencing Manufacturing Division Employee’s Work Safety Behaviour in Samutsakorn Provinc". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 372.

2. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Factors Influencing Manufacturing Division Employee’s Work Safety Behaviour in Samutsakorn Provinc". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 372.

3. Piriwatnanon, C., Ratsasanasart, D. and Sangworyotin, C. (2021) "Forecasting the Value Chain Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value Affected Business Performance of Manufacturing Industry in Amata City Industrial Estate, Rayong Province". The 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021). Online Conference Thailand. 3-5 November 2021. pages 373.

4. Sangworyotin, C., Piriwatnanon, C. and Ratsasanasart, D. (2021) "Marketing Strategy to Develop the Competitiveness of Food Processing and Food Product: A Case Study of Community Enterprise in Western Thailand". The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2021). Online Conference Thailand. 18 September 2021. pages 109-116.

5. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D. and Pariwatnanont, C. (2020) “Forecasting CRM, Service Quality and Perceived Value Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Car Service Business in Western Region of Thailand”. The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII, 2020). Silpakorn University Thailand. 24 July 2020. pp. 331-336.

6. Sangvornyotin, C and Pariwatnanont, C. (2020) “Forecasting of Green Product Innovation and Green Process Innovation that Affect Firm Performance of Automotive Industry Firm in Thailand”. The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII, 2020). Silpakorn University Thailand. 24 July 2020. pages 325-330.

7. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2019), “Factors Influencing Engineering and Accounting Workforce in Making Decision to Enter to the ASEAN Labor Market” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 969-973.

8. Sangvornyotin, C., and Pariwatnanont, C., (2019), "The Forecasting of Factors Influencing the Decision Making Behavior to use Mobile Banking Service: A Case Study of Siam Commercial Bank" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 974-978.

9. Ratsasanasart, D., and Sangvornyotin, C., (2019), "The Prediction of Management Proficiency in Conflict Management in Factories".The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 979-984.

10. Sangvornyotin, C., Ratsasanasart, D., and Pariwatnanont, C., (2018), "Factors Influencing Decision to Purchase the Design Engineering Software in Companies in Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 8-11.

11. Pariwatnanont, C., and Sangvornyotin, C., (2018), "Study of Safety Behavior for Manufacturing Employees: A Case Study of Paper Pulp Factory Cluster", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 4-7.

12. Ratsasanasart, D., and Sangvornyotin, C., (2018), "Knowledge and Behavioral Factors Influencing the Gas-fuel Car Owner in Making Decision to Use LPG and NGV: Case Study in Muang District, Samutprakarn Province", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 1-3.

13. Ratsasanaasart, D., and Sangvornyotin, C., (2017), “The Deciding Factors on Choosing Logistics Service Providers in the Nava Nakorn Industrial Estate, Pathum Thani Province” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017. pp./page. 710-714.

14. Sangvornyotin, C., and Ratsasanasart, D., (2017),“Study of Marketing Behavior in Purchasing Frozen Seafood of Consumers in Bangkok and Metropolitan” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017) Kunming University of Sciences and Technology, China, 26-28 June 2017. pp./page. 715-720.

15. Sangvornyotin, C., and Ratsasanasart, D., (2016), “Factor Affecting the Consumer in Selecting Canned Seafood Muang District, Nakhon Pathom Province Attitude” The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),Yangon, Myanmar, 15-17 June 2016, pp./page. 283-288.

16. Ratsasanasart, D., and Sangvornyotin, C., (2016), “Strategy for Competitive Advantage in Red Brick Business” The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),Yangon, Myanmar, 15-17 June 2016, pp./page. 102-106

17. Sangvornyotin, C., and Ratsasanasart, D., (2015), “Comparison study on customer’s attitude towards services from traditional and modern building material retail stores in Nakhon Pathom Province”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July -2 August 2015, pp./page. 335-340.

18. Sangvornyotin, C., and Ratsasanasart, D., (2015), “Influential factors on behavior of purchasing used car of customer”, The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom-Phetburi, Thailand, 30 July -2 August 2015, pp./page. 341-346.